Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Postanowienia ogólne


Organizatorem Konkursu (dalej jako Konkurs)jest Farma Iluzji Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000378718, NIP 8262173119, REGON 142755470, kapitał zakładowy w wysokości 101 660 zł pokryty w całości.

Fundatorem nagród jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez META (d. Facebook) ani przez Instagram. META (d. Facebook), podobnie jak Instagram, jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez META, Inc.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w stawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/farmailuzji (dalej jako FanPage).

§ 2. Warunki uczestnictwa

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby niepełnoletnie, pod warunkiem posiadania zgody opiekuna prawnego. Uczestnicy dodatkowo zobowiązani są do:

 • zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień;
 • przestrzegania regulaminów wewnętrznych serwisów Facebook.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Facebook wskazującego na dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko);
 • umieszczonym na FanPagu, napisanego przez siebie najpiękniejszego wspomnienia z Farmy Iluzji.

Konkurs trwa od dnia 21.06.2024 r. do dnia 30.06.2024 r., do godziny 23:59.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 01.07.2024 r.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem albo Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem albo Regulaminem dostępnym na portalu Facebook(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

§ 3. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu na Fanpage’u Organizatora w formie komentarza pod postem konkursowym swojego zdjęcia z Farmy Iluzji.

Pracownicy Organizatora wybiorą prace, które ich zdaniem są najbardziej reprezentatywne dla tematyki Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji, oceniając oryginalności i całokształt pracy, wyłaniając zwycięzcę Konkursu.

Zwycięzcy Konkursu o wyborze ich prac zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości wysłanej na platformie META (d. Facebook).

Uczestnik, który otrzymał powiadomienie o zwycięstwie w Konkursie zobowiązany jest do przekazania informacji o przybyciu.

W przypadku braku przesłania Organizatorowi informacji, o której mowa w § 3 pkt. 5 w terminie 7 dni od momentu powiadomienia Uczestnika o zwycięstwie w Konkursie, Organizator dokona wyboru innego zgłoszonego do udziału w Konkursie zdjęcia w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

Zachęcamy Uczestników Konkursu do informowania swoich znajomych o konkursie i oznaczania ich. Im nas więcej tym weselej 🙂

§ 4. Nagroda

Nagrodami dla zwycięzcy Konkursu są:

 • Bilet uprawniający do darmowego wejścia na teren Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji, do wykorzystania w dniu 07.07.2024
 • profesjonalna sesja zdjęciowa

Zwycięzca otrzyma powyższe nagrody w ilości umożliwiającej zwycięzcy przekazanie nagród osobom, których zgody wskazane w § 3 pkt. 5 zostały dostarczone Organizatorowi przez zwycięzcę.

Nagroda jest zwolniona z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 12 marca 2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nagrodę można będzie odebrać osobiście lub – po uzgodnieniu z Organizatorem – zostanie ona przesłana zwycięzcy w ciągu 7 dni od momentu przesłania Organizatorowi zgód i oświadczeń, o jakich mowa w § 3 pkt. 5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych oraz za zmianę danych podanych w portalu Facebook, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, którego wybrano zwycięzcą Konkursu.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawie przetwarzania danych Uczestników należy kontaktować się z Organizatorem pisemnie, na adres wskazany w § 1 lub mailowo na adres biuro@farmailuzji.pl

Dane osobowe Uczestników Konkursu, ich opiekunów prawnych oraz osób które wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku w ramach Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody oraz dokonania rozliczeń finansowych Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych, prawnych i księgowych, umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów prawnych, będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom oraz przez 3 lata od momentu wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 6.Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 • mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym, bądź drogą mailową na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Farmie Iluzji”.

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 8. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook, jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc.