Regulamin

Regulamin serwisu www.farmailuzji.pl

z dnia 01.01.2021

Ze względu na bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości, na teren FARMY ILUZJI nie można wchodzić ze zwierzętami. Jedynym wyjątkiem są psy pracujące jako opiekunowie lub jako asystenci osób niepełnosprawnych. W takim przypadku należy okazać odpowiedni certyfikat potwierdzający status psa i aktualne zaświadczenie o wykonaniu szczepień oraz mieć odpowiednią uprząż.

 1. Regulamin ma na celu określenie zasad zawierania umowy sprzedaży Biletów dostępnych za pomocą Serwisu oraz sposobu wykonywania umowy sprzedaży Biletów.
 2. Bilety oferowane za pośrednictwem Serwisu umożliwiają wejście do Parku Rozrywki i Edukacji Farma Iluzji w Mościskach. Pełen cennik oraz zakres obowiązywania biletów znajduje się pod adresem www.farmailuzji.pl/pol/kup-bilet.
 3. Informacje o Biletach podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący oraz inne osoby mogą uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania na stronie głównej Serwisu oraz mogą go w każdym momencie pobrać i drukować.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych przepisów i aktów wykonawczych.

Definicje

 1. Sprzedawca – oznacza to Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378718, REGON: 142755470, NIP: 8262173119, kapitał zakładowy: 100 740 zł pokryty w całości, , e-mail: info@farmailuzji.pl, telefon: 22 812 57 18;
 2. Serwis – oznacza to stronę internetową www.farmailuzji.pl, prowadzoną przez Sprzedawcę, za pośrednictwem której można składać zamówienia na Bilety;
 3. Kupujący – oznacza to każdy podmiot składający zamówienie za pomocą Serwisu;
 4. Konsument – oznacza to konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 5. Formularz zamówienia – znajdujący się w Serwisie system informatyczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez wypełnienie pól formularza;
 6. Park – oznacza to Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji. Użycie określenia „Parki” oznacza Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji oraz Rodzinny Park Rozrywki Czarodziejska Dolina łącznie.
 7. Bilety – oznacza to bilet, bądź bilety wstępu, do Parku Farma Iluzji;
 8. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Biletów ze Sprzedawcą za pomocą Serwisu. Zamówienia na Bilety mogą być składane po wypełnieniu Formularza Zamówienia, znajdującego się pod adresem www.farmailuzji.pl/pol/kup-bilet;
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rodzaje biletów

 1. Bilet normalny oznacza bilet wstępu do Parku dla jednej osoby w wieku powyżej 16 lat.
 2. Bilet ulgowy oznacza bilet wstępu do Parku dla jednej osoby w wieku poniżej 16 lat.
 3. Bilet rodzinny oznacza bilet wstępu do Parku obejmujący minimum trzy bilety.
 4. Bilet dla osoby niepełnosprawnej, po okazaniu legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności.
 5. Bilet dla seniora oznacza bilet wstępu do Parku dla jednej osoby w wieku powyżej 60 lat.
 6. Wiek korzystającego z Biletu, uprawniający do korzystania ze zniżki, zostaje określony na dzień wykorzystania Biletu.

Składanie Zamówienia na Bilety

 1. W celu dokonania zakupu w Serwisie, Kupujący jest zobowiązany złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Kupujący jest zobowiązany wypełnić Formularz zamówienia oraz podać swoje dane kontaktowe zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe.
 3. Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, musi on zaznaczyć pole znajdujące się pod danymi kontaktowymi „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz dane zawierające nazwę oraz numer NIP firmy, adres, kod pocztowy, miasto. W przypadku niezaznaczenia opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący otrzyma Kupujący otrzyma potwierdzenia zakupu w formacie pdf.
 5. Kupujący przed złożeniem Zamówienia wskazuje rodzaj oraz ilość Biletów będących przedmiotem Zamówienia.
 6. Wskazane ceny Biletów są podane w polskich złotych oraz są cenami brutto jednego Biletu danego rodzaju. Kupujący jest zobowiązany podać liczbę zamawianych Biletów danego rodzaju. Formularz dokona automatycznego przeliczenia wartości całego zamówienia. Kwota wskazana po przeliczeniu stanowi wartość Zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Kupujący chce być informowany o promocjach, wydarzeniach i innych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem Parku w formie wiadomości e-mail, przed złożeniem zamówienia powinien wybrać opcję „wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej”.
 8. Zamówienie zostaje złożone po zaznaczeniu przez Kupującego opcji „akceptuję regulamin” oraz po wyborze przez Kupującego przycisku „kup bilet”.
 9. Kupujący ma możliwość poprawy i edycji podanych danych lub zmiany Zamówienia, poprzez użycie przycisku „popraw dane”. W celu skorzystania z tej funkcji należy wybrać przycisk „popraw dane” oraz ponownie wypełnić formularz zamówienia, zatwierdzając go poprzez użycie przycisku „kup bilet”.

Płatność

 1. Sprzedawca dopuszcza Płatność za zakupione Bilety wyłącznie za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl, obsługiwanym przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 2. W celu dokonania zapłaty za zamówione Bilety, należy użyć przycisku „zapłać z przelewy24”. Po użyciu przycisku, Kupujący zostanie automatycznie przeniesiony na stronę portalu przelewy24.pl oraz powinien wykonywać instrukcje podane na ekranie w celu dokonania płatności.
 3. W przypadku braku dokonania płatności w czasie 10 minut, Zamówienie zostaje anulowane, a do zawarcia umowy sprzedaży biletów nie dochodzi.

Dostawa

 1. Po dokonaniu płatności, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy oraz, znajdujące się w załączniku, pliki w formacie pdf i jpg zawierające zamówione Bilety.
 2. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę Serwisu, skąd dodatkowo może pobrać bilet lub dowód zakupu.
 3. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień odbioru Biletu przez Kupującego, tj. otrzymania Biletu formie wiadomości e-mail.

Realizacja

 1. Bilet stanowi podstawę do wstępu na teren Parku lub Parków.
 2. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie i okazać przy kasie. Dopuszcza się również okazanie biletu na telefonie, tablecie, lub innym urządzeniu.
 3. Przy kasie należy również okazać – na żądanie pracownika kasy – dokument potwierdzający datę urodzenia osoby korzystającej z Biletu.

Odstąpienie

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odbioru Biletu. Konsument ma obowiązek poinformować o tym obsługę sklepu internetowego i dokonać zwrotu Biletu w ciągu kolejnych 14 dni od dnia powiadomienia. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane na piśmie, w innej formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@farmailuzji.pl. Oświadczenie może zostać złożone przy użyciu formularza o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu
 2. Po złożeniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu, Bilet zostaje anulowany. Kupujący nie jest zobligowany do zwrotu Sprzedawcy wydrukowanych biletów.
 3. Odstąpienie zostanie uznane za skuteczne tylko wtedy, gdy Bilet nie został już wykorzystany, tj. nie posłużył do wejścia na teren Parku lub Parków.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zakupu Biletu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który zwrot powinien zostać dokonany.
 5. W przypadku, gdy Konsument zgadza się na inny sposób zwrotu, zobowiązany jest on wyraźnie wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu wybrany przez siebie sposób zwrotu oraz dane, niezbędne do realizacji wybranej formy zwrotu. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez Konsumenta Biletu w posiadanie. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Dokonane przez Kupującego płatności zostaną mu zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu.

Gwarancja/rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Reklamacja z tytułu niezgodności Biletu z umową może zostać złożona:

 – pisemnie na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów;

– w formie wiadomości e-mail na adres: info@farmailuzji.pl

 1. Do reklamacji można dołączyć dowód zakupu, w postaci potwierdzenia zakupu lub faktury VAT, lub kopię dowodu zakupu.
 2. W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się Kupującemu, aby wskazał przyczyny reklamacji oraz swe żądania wobec Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

Ochrona danych i prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką bezpieczeństwa, dostępną pod adresem https://farmailuzji.pl/pol/polityka-prywatnosci

Inne

 1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zakupów gadżetów, dokonanych poza Serwisem, przy użyciu odnośnika „Zakup gadżet”. „Zakup gadżet” oznacza znajdujący się w Serwisie odnośnik do portalu aukcyjnego allegro.pl, prowadzonego przez Grupa Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przekierowujący Kupującego do portalu aukcyjnego allegro.pl, umożliwiając zakup gadżetów związanych z Serwisem za pomocą platformy allegro.pl;
 2. Konsument w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

– zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

– mediację;

– zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

– bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 1. W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, rozstrzygane będą one przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym następujące formy kontaktu:

– telefon: 22 812 57 18

– e-mail: info@farmailuzji.pl

– pisemnie na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz informacje tekstowe dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

Zał. nr 1

Miejscowość, data ……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………..

Adres e-mail konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Rachunek bankowy konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów

Regulamin serwisu www.farmailuzji.pl

z dnia 01.01.2021

Ze względu na bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości, na teren FARMY ILUZJI nie można wchodzić ze zwierzętami. Jedynym wyjątkiem są psy pracujące jako opiekunowie lub jako asystenci osób niepełnosprawnych. W takim przypadku należy okazać odpowiedni certyfikat potwierdzający status psa i aktualne zaświadczenie o wykonaniu szczepień oraz mieć odpowiednią uprząż.

Regulamin ma na celu określenie zasad zawierania umowy sprzedaży Biletów dostępnych za pomocą Serwisu oraz sposobu wykonywania umowy sprzedaży Biletów.
Bilety oferowane za pośrednictwem Serwisu umożliwiają wejście do Parku Rozrywki i Edukacji Farma Iluzji w Mościskach. Pełen cennik oraz zakres obowiązywania biletów znajduje się pod adresem www.farmailuzji.pl/pol/kup-bilet.
Informacje o Biletach podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący oraz inne osoby mogą uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania na stronie głównej Serwisu oraz mogą go w każdym momencie pobrać i drukować.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych przepisów i aktów wykonawczych.
Definicje

Sprzedawca – oznacza to Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378718, REGON: 142755470, NIP: 8262173119, kapitał zakładowy: 100 740 zł pokryty w całości, , e-mail: info@farmailuzji.pl, telefon: 22 812 57 18;
Serwis – oznacza to stronę internetową www.farmailuzji.pl, prowadzoną przez Sprzedawcę, za pośrednictwem której można składać zamówienia na Bilety;
Kupujący – oznacza to każdy podmiot składający zamówienie za pomocą Serwisu;
Konsument – oznacza to konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
Formularz zamówienia – znajdujący się w Serwisie system informatyczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez wypełnienie pól formularza;
Park – oznacza to Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji. Użycie określenia „Parki” oznacza Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji oraz Rodzinny Park Rozrywki Czarodziejska Dolina łącznie.
Bilety – oznacza to bilet, bądź bilety wstępu, do Parku Farma Iluzji;
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Biletów ze Sprzedawcą za pomocą Serwisu. Zamówienia na Bilety mogą być składane po wypełnieniu Formularza Zamówienia, znajdującego się pod adresem www.farmailuzji.pl/pol/kup-bilet;
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Rodzaje biletów

Bilet normalny oznacza bilet wstępu do Parku dla jednej osoby w wieku powyżej 16 lat.
Bilet ulgowy oznacza bilet wstępu do Parku dla jednej osoby w wieku poniżej 16 lat.
Bilet rodzinny oznacza bilet wstępu do Parku obejmujący minimum trzy bilety.
Bilet dla osoby niepełnosprawnej, po okazaniu legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Bilet dla seniora oznacza bilet wstępu do Parku dla jednej osoby w wieku powyżej 60 lat.
Wiek korzystającego z Biletu, uprawniający do korzystania ze zniżki, zostaje określony na dzień wykorzystania Biletu.

Składanie Zamówienia na Bilety

W celu dokonania zakupu w Serwisie, Kupujący jest zobowiązany złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia.
Kupujący jest zobowiązany wypełnić Formularz zamówienia oraz podać swoje dane kontaktowe zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe.
Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Zamówienia.
W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, musi on zaznaczyć pole znajdujące się pod danymi kontaktowymi „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz dane zawierające nazwę oraz numer NIP firmy, adres, kod pocztowy, miasto. W przypadku niezaznaczenia opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący otrzyma Kupujący otrzyma potwierdzenia zakupu w formacie pdf.
Kupujący przed złożeniem Zamówienia wskazuje rodzaj oraz ilość Biletów będących przedmiotem Zamówienia.
Wskazane ceny Biletów są podane w polskich złotych oraz są cenami brutto jednego Biletu danego rodzaju. Kupujący jest zobowiązany podać liczbę zamawianych Biletów danego rodzaju. Formularz dokona automatycznego przeliczenia wartości całego zamówienia. Kwota wskazana po przeliczeniu stanowi wartość Zamówienia.
W przypadku, gdy Kupujący chce być informowany o promocjach, wydarzeniach i innych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem Parku w formie wiadomości e-mail, przed złożeniem zamówienia powinien wybrać opcję „wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej”.
Zamówienie zostaje złożone po zaznaczeniu przez Kupującego opcji „akceptuję regulamin” oraz po wyborze przez Kupującego przycisku „kup bilet”.
Kupujący ma możliwość poprawy i edycji podanych danych lub zmiany Zamówienia, poprzez użycie przycisku „popraw dane”. W celu skorzystania z tej funkcji należy wybrać przycisk „popraw dane” oraz ponownie wypełnić formularz zamówienia, zatwierdzając go poprzez użycie przycisku „kup bilet”.

Płatność

Sprzedawca dopuszcza Płatność za zakupione Bilety wyłącznie za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl, obsługiwanym przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
W celu dokonania zapłaty za zamówione Bilety, należy użyć przycisku „zapłać z przelewy24”. Po użyciu przycisku, Kupujący zostanie automatycznie przeniesiony na stronę portalu przelewy24.pl oraz powinien wykonywać instrukcje podane na ekranie w celu dokonania płatności.
W przypadku braku dokonania płatności w czasie 10 minut, Zamówienie zostaje anulowane, a do zawarcia umowy sprzedaży biletów nie dochodzi.

Dostawa

Po dokonaniu płatności, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy oraz, znajdujące się w załączniku, pliki w formacie pdf i jpg zawierające zamówione Bilety.
Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę Serwisu, skąd dodatkowo może pobrać bilet lub dowód zakupu.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień odbioru Biletu przez Kupującego, tj. otrzymania Biletu formie wiadomości e-mail.

Realizacja

Bilet stanowi podstawę do wstępu na teren Parku lub Parków.
Bilet należy wydrukować we własnym zakresie i okazać przy kasie. Dopuszcza się również okazanie biletu na telefonie, tablecie, lub innym urządzeniu.
Przy kasie należy również okazać – na żądanie pracownika kasy – dokument potwierdzający datę urodzenia osoby korzystającej z Biletu.

Odstąpienie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odbioru Biletu. Konsument ma obowiązek poinformować o tym obsługę sklepu internetowego i dokonać zwrotu Biletu w ciągu kolejnych 14 dni od dnia powiadomienia. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane na piśmie, w innej formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@farmailuzji.pl. Oświadczenie może zostać złożone przy użyciu formularza o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu
Po złożeniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu, Bilet zostaje anulowany. Kupujący nie jest zobligowany do zwrotu Sprzedawcy wydrukowanych biletów.
Odstąpienie zostanie uznane za skuteczne tylko wtedy, gdy Bilet nie został już wykorzystany, tj. nie posłużył do wejścia na teren Parku lub Parków.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zakupu Biletu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który zwrot powinien zostać dokonany.
W przypadku, gdy Konsument zgadza się na inny sposób zwrotu, zobowiązany jest on wyraźnie wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu wybrany przez siebie sposób zwrotu oraz dane, niezbędne do realizacji wybranej formy zwrotu. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez Konsumenta Biletu w posiadanie. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
Dokonane przez Kupującego płatności zostaną mu zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu.

Gwarancja/rękojmia

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Reklamacja z tytułu niezgodności Biletu z umową może zostać złożona:

 • pisemnie na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów;
 • w formie wiadomości e-mail na adres: info@farmailuzji.pl

Do reklamacji można dołączyć dowód zakupu, w postaci potwierdzenia zakupu lub faktury VAT, lub kopię dowodu zakupu.
W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się Kupującemu, aby wskazał przyczyny reklamacji oraz swe żądania wobec Sprzedawcy.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
Ochrona danych i prywatności

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką bezpieczeństwa, dostępną pod adresem https://farmailuzji.pl/pol/polityka-prywatnosci

Inne

Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zakupów gadżetów, dokonanych poza Serwisem, przy użyciu odnośnika „Zakup gadżet”. „Zakup gadżet” oznacza znajdujący się w Serwisie odnośnik do portalu aukcyjnego allegro.pl, prowadzonego przez Grupa Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przekierowujący Kupującego do portalu aukcyjnego allegro.pl, umożliwiając zakup gadżetów związanych z Serwisem za pomocą platformy allegro.pl;
Konsument w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 • mediację;
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 • bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, rozstrzygane będą one przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Sprzedawca zapewnia Kupującym następujące formy kontaktu:

 • telefon: 22 812 57 18
 • e-mail: info@farmailuzji.pl
 • pisemnie na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Wszelkie zdjęcia oraz informacje tekstowe dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

Zał. nr 1

Miejscowość, data ……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………..

Adres e-mail konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Rachunek bankowy konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*)

………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym()

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………….

Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………….

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*)

………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………….

Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………….

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić.