Regulamin konkursu „Farmowe opowieści”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Farmowe opowieści ” (dalej jako Konkurs)jest Farma Iluzji Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS 0000378718, NIP 8262173119, REGON 142755470, kapitał zakładowy w wysokości 101 660 zł pokryty w całości.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Tematem konkursu jest samodzielne przygotowanie przez uczniów/podopiecznych Uczestnika kreacji artystycznej związanej z Farmą Iluzji (pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką, nagrania filmowego, lub nagrania dźwiękowego, lub utworu literackiego) – dalej jako Praca konkursowa.
 5. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie przedszkoli;
  2. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej;
  3. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział:
  • placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne);
  • szkoły podstawowe;
  • grupy/klasy pobierające naukę w placówkach wymienionych w pkt a) i b).
 2. Uczestnicy dodatkowo zobowiązani są do:
  • zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień;
  • przesłania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do udziału w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Uczestnik może przysłać organizatorowi tylko jedną Pracę konkursową.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • zgłoszenie Uczestnika do Konkursu. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • przesłanie Organizatorowi Pracy konkursowej, nie później niż do dnia 15 marca 2024 r.
  • doręczenie Organizatorowi w formie fizycznej (papierowej) zgłoszenia (Załącznik nr 1) zgód oraz oświadczeń, w tym oświadczeń opiekunów prawnych, stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz – w przypadku gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek osób trzecich – zgód osób trzecich, których wizerunek został utrwalony w Pracy konkursowej, na wykorzystanie ich wizerunku, nie później niż do dnia 15 marca 2024 r. Dla skuteczności doręczenia liczy się data faktycznego odbioru Pracy konkursowej przez Organizatora.
 6. Praca konkursowa powinna być wykonana i przesłana Organizatorowi na adres e-mail konkurs@farmailuzji.pl w formacie mp3, bądź WAV (dla plików audio), lub mp4 (dla plików audio-wizualnych) lub wysłana drogą pocztową na adres Farma Iluzji Mościska 9, 08-455 Mościska
 7. Sporządzone Prace konkursowe muszą być pozbawione wad prawnych, w tym nie mogą naruszać praw autorskich, lub praw osobistych osób trzecich.
 8. Konkurs trwa od dnia 8 stycznia 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 marca 2024 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem albo Regulaminem.

§ 3. Rozstrzygnięcie

 1. Organizator dokona wyboru zwycięzców Konkursu, we wszystkich wskazanych kategoriach.
 2. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden laureat.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione pod kątem ich estetyki, pomysłowości i sposobu wykonania, po uprzednim dokonaniu przez Organizatora oceny formalnej dokonanych zgłoszeń, w szczególności pod kątem prawidłowości przekazania Organizatorowi Załączników do niniejszego Regulaminu.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem wpisu na Facebooku.
 5. Zwycięzcy Konkursu o wyborze ich Pracy zostaną powiadomieni za pośrednictwem maila lub telefonu.
 6. Organizator zastrzega możliwość nagrodzenia większej ilości Uczestników.

§ 4. Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest jednodniowy pobyt dla grupy 30 osób, wraz z maksymalnie 3 opiekunami, na terenie Parku Rozrywki Farma Iluzji w Mościskach.
 2. Nagrodę można będzie zrealizować po ustaleniu terminu wizyty z Organizatorem, w terminach otwarcia Parku dla gości.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawie przetwarzania danych Uczestników należy kontaktować się z Organizatorem pisemnie, na adres wskazany w § 1 lub mailowo na adres biuro@farmailuzji.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, ich opiekunów prawnych oraz osób które wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku w ramach Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody oraz dokonania rozliczeń finansowych Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, w tym dostawców usług technicznych, prawnych i księgowych, umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu, ich opiekunów prawnych oraz osób które wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku w ramach Konkursu, będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom oraz przez 3 lata od momentu wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie prawni oraz osoby które wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku w ramach Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. W momencie zgłoszenia żądania usunięcia danych przez Uczestników Konkursu, ich opiekunów prawnych oraz osób które wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku w ramach Konkursu, Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora;
  • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym, bądź drogą mailową na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Farmie Iluzji”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny.